Kamu ihalelerine ilişkin yönetmeliklerde düzenlemeye gidildi

featured

Kamu İhale Kurumu (KİK), mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve elektronik ihale uygulama yönetmeliklerinde düzenlemeler yaptı.

Kurumun çerçeve anlaşma, danışmanlık hizmet alımı, hizmet alımı, mal alımı, yapım işleri ihaleleri ile elektronik ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişikliklerle, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları üzerine, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, yönetmeliklerde düzenlenen parasal limitlerin altında kalan ihalelerde, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi veya aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekecek.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde isteklilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilecek işlemler ve ihale komisyonlarının teklif değerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri de açığa kavuşturuldu.

Bu çerçevede, aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak, ilgililer hakkında ayrıca bir yaptırım uygulanmayacak.

Öte yandan ihale sürecinde alınan muhtelif kararların bildirilmesine yönelik standart formlarda yer alan başvuru sürelerinin başlangıç tarihlerine ilişkin düzenleme de yapıldı. Söz konusu süreler, bildirim tarihini izleyen günden itibaren başlayacak. Böylece uygulamada karşılaşılan tereddütler ortadan kaldırıldı.